Castrillo de Duero

Cellers Cepa 21 té com a objectiu produir raïms de la més alta qualitat com a punt de partida per elaborar els seus vins. Aquest objectiu comporta una correcta elecció de les parcel·les a plantar i una viticultura molt treballada.

En la següent secció es realitza un breu recorregut sobre els sòls i les zones triades per a la plantació de vinyer.

De les 50,38 hectàrees que posseeix Cellers Cepa 21 en l'actualitat, la majoria es troben entorn del celler.

La vall en el qual es localitza el Celler està format per un gran sòcol antic i per sediments terciaris de sorres llimoses i argiles.

L'altitud dels vinyers oscil·la entre els 780 i 850 metres.

Les qualitats imprescindibles que determinen l'elecció del sòl es poden resumir en una correcta orientació, nivells mínims de calcària activa i sòls poc vigorosos que proporcionin cicles vegetatius curts.

Aquestes qualitats es recolzen en un exhaustiu seguiment dels sòls des d'abans de realitzar la plantació. Entre altres elements s'analitza la matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, potassi, calcària activa, microelements, metalls pesats, etc.

Coneixent l'origen i la composició dels terrenys, es pretén ser respectuosos amb el medi ambient, amb les vinyes i sobretot amb el sòl.